Služby

Naši konzultanti posilují své schopnosti vzájemným sdílením svých zkušeností, čímž budují tím silnější postavení v oblasti HR. Díky tomu Vám můžeme poskytnout špičkové služby v oblasti lidských zdrojů od executive search, kariérního poradenství přes personální audity až po outplacement.

Executive search

Executive Search znamená přímé systematické vyhledávání managementu a odborníků. Aplikuje se tam, kde je pro klienta důležité získat pro své záměry toho nejlepšího kandidáta pro danou pozici, nebo je okruh možných potenciálních kandidátů omezený.

Jsme odborníci v oblasti přímého vyhledávání zaměstnanců – Executive search. V definované cílové skupině systematicky identifikujeme a individuálně oslovujeme potenciální kandidáty na danou pozici. Oslovujeme tak kandidáty, kteří zpravidla nejsou volní na trhu práce.
Executive Search je pro klienta vhodný v případě, kdy je pro něj klíčové získat nejlepšího kandidáta pro danou pozici, komplexně zmapovat všechny vhodné kandidáty na trhu, nebo pokud je okruh možných potenciálních kandidátů velmi omezený.
Zaměřujeme se na top manažerské pozice a na pozice specialistů především v oblasti automobilového průmyslu, výroby a obchodu.

Získáme pro Vás neaktivní kandidáty

60 % zaměstnaných lidí aktivně nové příležitosti nehledá, ačkoliv je jejich potenciál větší, než jejich současná pozice vyžaduje. Tyto kandidáty umíme vhodně oslovit a získat je pro Vás.

Získáme pro Vás pouze kvalitní kandidáty

Kvalita převažuje nad kvantitou. Nemáme za cíl odprezentovat Vám co nejvíce kandidátů jako důkaz toho, že pracujeme, ale co nejkvalitnější kandidáty. 98 % kandidátů si následně klienti pozvou na pohovor. Tímto způsobem šetříme Váš čas a umožníme Vám získat nejlepšího kandidáta. Díky našim dlouholetým zkušenostem dokážeme vhodně využít nabyté znalosti, díky nimž jsme schopni nalézt v lidských vztazích perfektní shodu.

Náš Executive Search proces probíhá v několika fázích:

 • Analýza potřeb klienta – ve spolupráci s klientem detailně analyzujeme požadavky týkající se konkrétní obsazované pozice a jejího zařazení do struktury organizace. Celá analýza probíhá v návaznosti na firemní kulturu a podnikatelské záměry.
 • Identifikace a přímé oslovení kandidátů – přímé vyhledávání provádějí naši odborní research konzultanti. V definované cílové skupině systematicky identifikujeme a individuálně oslovujeme potenciální kandidáty na danou pozici.
 • Strukturovaná interview a hodnocení kandidátů – pověřený zkušený konzultant individuálně posoudí odborné a osobnostní předpoklady kandidátů a schopnost zastávat obsazovanou pozici. Následně vypracujeme profily potenciálně vhodných kandidátů a doporučíme je k prezentaci u klienta. Pouze tito kandidáti jsou seznámeni s identitou zadavatele.
 • Prezentace kandidátů – vybraní kandidáti jsou za účasti našeho konzultanta představeni klientovi. Oběma stranám, klientovi i kandidátovi, poskytujeme komplexní personálně-poradenský servis. Obvyklá doba potřebná k prezentaci prvních kandidátů u standardních pozic je 2-3 týdny od udělení zakázky.
 • Komunikace – klienta pravidelně informujeme o průběhu celého projektu. V případě potřeby společně s klientem redefinujeme požadovaný profil či cílovou skupinu kandidátů. Úspěšnost vybraného kandidáta sledujeme i po ukončení mandátu.

Mám zájem

Recruitment

Služba je vhodná pro klienty, kteří upřednostňují řešení svých náborových potřeb bez nutnosti detailní analýzy trhu. V rámci této služby oslovujeme kandidáty pomocí vytvořené sítě kontaktů, která je výsledkem našeho dlouhodobého působení na trhu. Proces hodnocení a doporučení je obdobný jako při procesu Executive Search.

Mám zájem

Outplacement

Tato služba pomáhá společnostem, které z různých důvodů (restrukturalizace, krizové řízení atd.) snižují počet svých zaměstnanců. Díky outplacementu nejen, že snížíte riziko negativního dopadu na image společnosti, ale také pomůžete loajálním zaměstnancům, které i přes jejich kvality musíte propustit.

Co můžeme nabídnout odcházejícím zaměstnancům?

 • Pomůžeme jim přeladit emoce, které jsou ve chvíli oznámení výpovědi záporné a mohly by se obrátit proti zaměstnavateli
 • Pomůžeme jim překlenout obtížné životní období a zorientovat se na současném trhu práce
 • Provedeme analýzu osobního kariérního profilu a preferencí (pohovor, zpětná vazba, sebe-reflexe)
 • Pomůžeme k rychlému dosažení pozitivní a úspěšné změny kariéry
 • Poradíme s tvorbou životopisu, motivačního dopisu, LinkedIn profilu apod.
 • Zformulujeme společně profesní profil a profesní cíl
 • Seznámíme je se současnými technikami hledání nového uplatnění na trhu práce
 • Poskytneme Individuální koučink/mentoring, včetně psychologického poradenství

Mám zájem

Interim management

Neočekávané, krizové a přechodné situace ve firmě pomáháme řešit vyhledáváním vhodných Interim managerů – vysoce kvalifikovaných a zkušených odborníků, které si firma najme na určitý časový úsek (zpravidla v řádu měsíců).

Interim manager Vám pomůže v těchto situacích:

 • Náhlá nebo dočasná absence stávajícího managera
 • Řešení specifického úkolu/projektu (např. převod výroby do nebo ze zahraničí)
 • Restrukturalizace
 • Rozjetí Start up projektu a nastavení nových procesů
 • Potřeba Best Practices v dané oblasti
 • Odvolání nebo odstoupení původního managementu
 • Generační obměna
 • Příprava likvidace atd.

 

Výhody využití Interim Managera:

 • Nástup v krátkém čase – v řádu dnů až týdnů
 • Maximální flexibilita – výhoda externího pracovního vztahu jen na nezbytně nutnou dobu
 • Jasně vymezený rozsah působnosti (v rámci konkrétního úkolu)
 • Objektivní náhled – nezávislost na politice a osobních vazbách ve společnosti
 •  „Svěží vítr“ a pohled zvenčí
 • Specifické odborné znalosti a zkušenosti
 • Vysoká motivace – jeho budoucí práce závisí na referencích a doporučeních
 • Návratnost investice – nově implementovaných změn, nových efektivních plánů, nových trhů a prodejních kanálů
 • Efektivnější řízení změn

Mám zájem

Personální audit

V rámci personálního auditu provedeme hloubkovou analýzu lidských zdrojů a personálních procesů. Cílem je nezávislé posouzení využívání stávajícího lidského potenciálu v daném konkurenčním prostředí. Zhodnotíme tak efektivitu zaměstnanců-manažerů vzhledem k pozicím a obsahu práce.

Co je personální audit?

Personální audit je proces podrobné analýzy lidských zdrojů, personálních procesů a stavu Vaší společnosti. Primárním cílem je objektivní přezkoumání a zhodnocení stávajícího lidského potenciálu a zároveň také návrhy řešení a rozvoje vedoucí ke zvýšení efektivnosti a výkonnosti jednotlivců, organizačních jednotek i celé společnosti.

V rámci personálního auditu dochází k průzkumu chodu firmy, přehodnocení interních procesů, přerozdělení práce, organizační struktury, systému delegování, komunikace mezi pracovníky a vedením atd. Využíváme širokou škálu komplexních diagnostických metod, Assessment centrum, či individuální rozhovory s psychology i proškolenými personalisty/konzultanty, během kterých využíváme naše dlouholeté zkušenosti.

Kdy je vhodné ho využít?

Personální audit je klienty využíván v případech, kdy je potřeba zhodnotit stav silných a slabých stránek personálního obsazení společnosti, zvýšit výkonnost společnosti jako celku, definovat HR potřeby v souladu s firemní strategií, optimalizovat náklady a redukce počtu pracovníků, zdokonalit systém řízení lidských zdrojů v organizaci včetně motivačního systému, nastavit a implementovat personální procesy či vytvořit podklady pro individuální rozvoj jednotlivých pracovníků.

Náš personální audit zahrnuje:

 • Analýzu stavu rozvoje firmy a vnímání firmy zaměstnanci a vedením
 • Úvodní pracovní setkání s ředitelem/majitelem
 • Strukturované pohovory s vedoucími pracovníky
 • Hodnotící střediska pro vrcholové vedení i střední management
 • Zaměstnanecký průzkum
 • Nasměrování dalšího rozvoje firmy
 • Tvorba akčního plánu po zaměstnaneckém průzkumu
 • Nastavení firemní formální komunikace
 • Řízení lidských zdrojů – procesy, nástroje

Mám zájem

Osobnostní diagnostika, Cut-e, AC/DC

Osobní diagnostika je efektivním způsobem, jak vybrat nové zaměstnance kvalitně a zvýšit úspěšnost samotného výběru. S pomocí diagnostiky můžete odhalit některé nevhodné vlastnosti potenciálního kandidáta nebo právě naopak predispozice, které se budou Vaší společnosti hodit.

Co je osobnostní diagnostika?

Osobnostní diagnostika pomůže se zjištěním případných slabin či problematických míst budoucích i stávajících zaměstnanců, ale také zároveň vyzvednutí jejich rozvojového potenciálu do budoucna.

Spolehlivá predikce toho, zda osobnost testovaného člověka odpovídá profilu dané pozice, firemní kultuře, případně, zda se dobře začlení do konkrétního pracovního týmu.

Assessment centrum

Assessment centrum je moderní, diagnostická a komplexní metoda výběru zaměstnanců, která kombinuje osobnostní diagnostiku, stanovení klíčových schopností a kompetencí, rozhovor s psychologem i zkušenými personalisty/konzultanty a modelové situace šité na míru. Sledujeme, hodnotíme a porovnáme několik účastníků, ze kterých následně vybereme nejvhodnějšího kandidáta právě pro Vás. Díky Assessment centru jsme schopni o každém účastníkovi získat ucelené objektivní informace a zároveň Vám ušetříme čas při jejich výběru.

Development centrum

Development centrum je interaktivní diagnostická metoda, sloužící k objektivnímu hodnocení a rozvoji dovedností, potenciálu a kompetencí zaměstnanců a k identifikaci talentů ve Vaší společnosti na základě pečlivé analýzy Vašich cílů, očekávání a potřeb. Výstupem Development centra je plán osobního rozvoje, hodnocení kompetencí a individuální zpětná vazba pro každého účastníka.

Mám zájem

Mediace

Konflikty na pracovišti vedou k narušení práce, snížení produktivity zaměstnanců, k neúspěchu projektů, fluktuaci a nemocnosti. Zvyšují napětí mezi kolegy a míru stresu, velmi snadno ale mohou také získat přesah a vést k nespokojenosti zákazníků a klientů.
Průměrný manažer stráví 25 - 40 % svého času řešením konfliktů.

Co je mediace a v jakém případě ji využít?

Nabízíme svým klientům profesionální mediační službu v těch případech, kdy konflikt nabývá viditelných znaků a vážně ohrožuje nejen výkon zúčastněných stran, ale také výkon ostatních kolem. Externí mediátor používá velké důvěry nejen díky profesionálnímu vedení sezení pro urovnání konfliktu, ale také jako nezávislý a nezaujatý prostředník.

Samotný proces mediace kultivuje komunikaci a nastoluje takové způsoby komunikace, aby se strany v budoucnu dokázaly samy domluvit.

Mám zájem

Kariérní poradenství

Pomáháme Vám nasměrovat vaši profesní cestu. Jsme průvodcem k nalezení jasné představy o kariéře, profesním poslání nebo podnikatelské vizi s možným přesahem do osobního života.
Rozvoj kariéry nasměrujeme tak, aby splňoval vaše cíle, požadavky, možná i sny. Stanete se efektivnějším a spokojenějším pracovníkem na své pozici, který bude zvládat i maximálně krizové situace.

Pomáháme individuálně s profesní změnou, s přípravou na výběrové řízení a poskytujeme individuální konzultace dle potřeby.

Karierní poradenství nabízíme i:

 • Studentům SŠ – poradíme při volbě dalšího vzdělávání a vhodného výběru VŠ
 • Studentům VŠ – pomůžeme s možným uplatněním na trhu práce a přípravou na jeho vstup
 • Vrcholovým manažerům a specialistům, kteří z různých důvodů nechtějí otevřeně vstoupit na trh práce, ale mají zájem o získání detailnějších informací o dalších možnostech jejich uplatnění. Jedná se o velmi úzkou spolupráci, při které společně s klientem definujeme oblast zájmu a směr, kterým by se klient rád ubíral. Následně aktivně monitorujeme trh a vyhledáváme potenciální příležitosti.

 

Mám zájem

Mentoring

Mentoring je spolupráce mezi zkušenějším člověkem (mentorem) a člověkem méně zkušeným (mentee). Mentee získává v tomto vztahu podporu, pomoc a podněty k rozvoji a profesnímu růstu.

Co je mentoring?

Role mentora je založena na sdílení životních zkušeností, poskytnutí rady či vlastního úhlu pohledu, jak se v dané situaci zachovat. Mentor vedení spočívá ve sdělování jeho názoru, aplikaci vlastních životních zkušeností, osobním návrhu k řešení dané problematiky a možnosti komentovat názory mentorovaného.

Mentor přináší nezaujatý pohled a pochopení, a pokud vše dobře funguje, může svým postojem být i inspirací. Cestou individuálního  mentoringu  nabízíme průvodcovství zájemcům, kteří chtějí životní nebo profesní posun či změnu. 

Mám zájem

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství je rozvíjení silných stránek klienta, které mu pomáhají být spokojenějším v osobním životě a úspěšnějším v  životě profesním. Podněcuje růst, rozvoj, zralost a lepší uplatnění klienta tak, aby se dokázal lépe vyrovnávat s běžnými životními problémy.

Ocitli jste se v tíživé životní situaci? Potřebujete konzultaci s odborníkem, který Vám pomůže získat nad danou situací nadhled? Nebo byste rádi jen slyšeli názor psychologa? Právě pro Vás nabízíme službu psychologického poradenství.

V rámci našeho psychologického poradenství se nezaměřujeme na závažné duševní patologie, ale orientujeme se spíše na rozvíjení silných stránek klienta, které mu pomáhají být spokojenějším v osobním životě a úspěšnějším v  životě profesním. Psychologické poradenství podněcuje růst, rozvoj, zralost a lepší uplatnění klienta tak, aby se dokázal lépe vyrovnávat s běžnými životními problémy. Poskytujeme pomoc v nejrůznějších krizových životních situacích (osobní, vztahové, profesní apod.).

Nabízíme Vám jednorázové konzultace i krátkodobou či dlouhodobou spolupráci. Konkrétní forma poradenství je vždy formulována ve spolupráci s daným klientem tak, aby pro něj bylo co nejvíce smysluplná.

Na základě konzultace Vám v případě potřeby může být doporučena i psychoterapie, rodinná terapie či odborné psychologické vyšetření.

Mám zájem

Napište nám